Natječaj za izbor direktora/ice Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o.

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Temeljem članka 22. Izjave o osnivanju Društva od 04.07.2017. i odluke Nadzornog odbora o postupku i uvjetima za izbor člana uprave-direktora Društva od 26.07.2017. Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek, J.J. Strossmayera 341, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor direktora/ice društva Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. minimalno VSS ekonomskog smjera;
2. minimalno 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima;
4. vizija i motiviranost rukovođenja trgovačkim društvom i predanost radu za javnu korist;
5. državljanstvo Republike Hrvatske.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

- životopis i kao sastavni dio životopisa ili odvojeni dokument - vizija rukovođenja trgovačkim društvom;
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. natječaja - presliku diplome;
- potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa za zaposlenike;
- potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne straiju od 30 dana (original ili ovjerena preslika);
- izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. ZTD-a (original ili ovjerena preslika);
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice).

Prethodni postupak odabira, najviše tri kandidata iz skupine prijavljenih kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja te drugim relevantnim kriterijima za obavljanje poslova člana uprave - direktora, provoditi će pravna osoba specijalizirana za provođenje postupka prethodne selekcije kandidata. Između predloženih kandidata konačni odabir vrši Nadzorni odbor Društva.

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor na mandat od četiri godine.

Osim na mrežnim stranicama Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. tekst natječaja objavljen je i u Glasu Slavonije 25. kolovoza 2017. godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek, J.J. Strossmayera 341, 31000 Osijek, s naznakom: "Prijava na natječaj za odabir direktora Društva".

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Osoba koja ne podnose pravovremenu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će pisano biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na e-mail: uprava@inkubator.hr

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.