Uprava BIOS-a

Djelatnici BIOS-a zaslužni za funkcioniranje i realizaciju svih dnevnih aktivnosti i dugoročnih projekata.

Jean - Pierre Maričić

direktor
jpmaricic@inkubator.hr

Jelena Simunić Iljkov
mr.sc.

koordinator projekata

jelena.simunic@inkubator.hr

Ivana Horvat
dipl.oec

koordinator projekata

ivana.horvat@inkubator.hr

Bela Ikotić

koordinator projekata

bela.ikotic@inkubator.hr

Maja Galić
mag. informatol.

koordinator projekata

maja.galic@inkubator.hr

Ivo Koški
univ.spec.oec
koordinator projekata

ivo.koski@inkubator.hr


Tihomira Klobučar
mag. informatol.  

koordinator projekata

tihomira.klobucar@inkubator.hr


Ivan Vrkić, gradonačelnik - Skupština društva