Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

​Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Podizetničkog inkubatora BIOS d.o.o. na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona 
2. putem faksa 
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje 
4. poštom na adresu Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o.
5. osobno na adresu Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o.

Službenik za informiranje:
Tihomira Klobučar, mag. informatol.
J. J. Strossmayera 341, 31000 Osijek
Tel:  +385 31 209 955
Fax: +385 31 209 956
E-mail: tihomira.klobucar@inkubator.hr

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi
1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13)
2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 85/15)
3. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
4. Zakon o tajnosti podataka (NN, 79/07, 86/12)
5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, 108/96, 79/07)
6. Zakon o medijima (NN, 59/04, 84/11, 81/13)
7. Zakon o sustavu državne uprave (NN, 150/11, 12/13, 93/16, 104/16)
8. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN, 83/14)
9. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, 83/14)
10. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, 12/14)
11. Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, 19/10)

Propisi EU
1. Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
2. Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Jean-Pierre Maričić
J.J. Strossmayera 341, 31000 Osijek
Tel:  +385 31 209 955
Fax: +385 31 209 956
E-mail: jpmaricic@inkubator.hr