News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Novosti

2018/11/08

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2dbf493b d1d1 4285 a167 462b0d3534a7
2dbf493b d1d1 4285 a167 462b0d3534a7

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

NOVOSTI

2018/11/08

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme hardverskog laboratorija u sklopu projekta "Rekonstrukcija i opremanje hardverskog laboratorija Poduzetničkog inkubatora BIOS-a", KK.03.1.2.01.0050.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnike za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Elektronički oglasnik javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik) te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 19. studenog 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o provedenom savjetovanju te ga objaviti na svojim mrežnim stranicama.