News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2021/04/02

OBŽ raspisala Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

7766f36f 6312 4088 afbc a9e96e5f24e0
7766f36f 6312 4088 afbc a9e96e5f24e0

OBŽ raspisala Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

BESPOVRATNE POTPORE

2021/04/02

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva i to:

 • trgovačka društva,
 • obrtnici i
 • zadruge.

Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze.

Potporu ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Potpore se odobravaju poduzetnicima koji:

- u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjele Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te imaju sjedište, a vlasnici obrta i prebivalište na području Osječko-baranjske županije (u nastavku: Županija),

- su upisani u registar trgovačkog suda, odnosno obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u nastavku: HZMO),

- imaju najmanje jednog, a ne više od pedeset zaposlenih radnika na dan 31. ožujka 2021. godine,

- imaju prihode/primitke smanjene za 50 % i više:

 1. u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine u odnosu na prihode/primitke ostvarene u razdoblju od 1. prosinca 2019. godine do 29. veljače 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar do 30. studenog 2019. godine
 2. u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine u odnosu na prihode/primitke ostvarene u razdoblju od 1. rujna 2020. godine do 30. studenog 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar od 1. prosinca 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine
 3. u veljači 2021. godine u odnosu na prvi naredni mjesec od mjeseca upisa u registar trgovačkog suda ili obrtni registar ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar od 1. rujna do 30. studenog 2020. godine,

- su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore uredno podmirili poreze, doprinose te plaće i druge obveze prema radnicima,

- su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna te

- ispunjavaju uvjete za odobravanje potpora male vrijednosti prema odredbama važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore.

Pod prihodom/primitcima u određenom razdoblju smatraju se prihodi/primitci ostvareni od isporuke roba, izvedenih radova, obavljenih usluga i bespovratnih potpora, osim potpora za ublažavanje otežanih uvjeta poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19. 

IZNOS OSIGURANIH SREDSTAVA I VISINA POTPORE

Za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu u Proračunu Županije za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna.      

Iznos potpore koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku ovisi o planiranim sredstvima za tu namjenu u Proračunu Županije za 2021. godinu i broju zaposlenih radnika na dan 31. ožujka 2021. godine kod podnositelja prijava koji ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore.

Potpora pojedinom poduzetniku može iznositi najviše do 10.000,00 kuna.

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU POTPORA

Potpora se dodjeljuje na temelju prijave poduzetnika koji se podnosi na propisanom obrascu "Prijava za dodjelu potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19" (u nastavku: Obrazac prijave).

Uz podneseni Obrazac Prijave prilaže se sljedeća dokumentacija:  

 1. Izvadak iz registra trgovačkog suda, odnosno izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 15 dana (neslužbena kopija/primjerak ili original izvatka)
 2. Potvrda o broju prijavljenih radnika u sustav osiguranika HZMO-a na dan 31. ožujka 2021. godine
 3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga poduzetnika ne starija od 30 dana
 4. Dokaz o prihodima/primicima poduzetnika za razdoblja koja se uspoređuju:

- za trgovačka društva i zadruge: ovjerena skraćena bruto bilanca za traženo razdoblje koja sadrži podatke o prihodima/primitcima ostvarenim od isporuke roba, izvedenih radova, obavljenih usluga i bespovratnih potpora, osim potpora za ublažavanje otežanih uvjeta poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 ili obrazac PDV-a s potvrdom o zaprimanju obrasca od Porezne uprave (priložiti dokument koji je relevantniji za promatrano razdoblje),

- za obrtnike koji plaćaju porez na dohodak: ovjereni izvadak iz knjige primitaka i izdataka (KPI) ili  obrazac PDV-a s potvrdom o zaprimanju obrasca od Porezne uprave (priložiti dokument koji je relevantniji za promatrano razdoblje),

 • za obrtnike u sustavu paušalnog poreza: ovjereni izvadak iz knjige izlaznih naplaćenih računa, a ukoliko je ostvarena potpora za samozapošljavanje ili zapošljavanje, iznos potpore treba dodati zbroju iz knjige naplaćenih izlaznih računa.

Prethodno navedeni dokazi dostavljaju se za sljedeća razdoblja:

 1. ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar do 30. studenog 2019. godine: za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine i za razdoblje od 1. prosinca 2019. godine do 29. veljače 2020. godine
 2. ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar u razdoblju od 1. prosinca 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine: za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine i za razdoblje od 1. rujna 2020. godine do 30. studenog 2020. godine
 3. ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar u razdoblju od 1. rujna do 30. studenog 2020. godine: za veljaču 2021. godine i za prvi naredni mjesec od mjeseca upisa u registar trgovačkog suda ili obrtni registar
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 5. Izjava o povezanim osobama
 6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 7. Izjava da su podmirene sve obveze prema zaposlenim radnicima
 8. Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva
 9. Ostala dokumentacija po zahtjevu Povjerenstva.

Obrazac prijave s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo

Osječko-baranjske županije

putem Pisarnice

Osijek, Županijska 4

NAČIN ODLUČIVANJA

Pristigle prijave razmatra Povjerenstvo za potpore u poduzetništvu prema vremenu njihova zaprimanja u Upravnom odjelu za gospodarstvo Županije.

Nepotpune prijave se ne razmatraju, a o tome se izvještava podnositelj prijave.

Odluku o dodjeli potpore donosi župan Osječko-baranjske županije na prijedlog Povjerenstva.

ZATVARANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Izvor: obz.hr

Priloženi dokumenti:

Javni poziv
Obrazac prijave - potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o povezanim osobama
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava da su podmirene sve obveze prema zaposlenim radnicima
Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19