News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2021/04/06

OBŽ raspisala Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

3f0a3514 3ab0 4830 8306 472dcd585a6c
3f0a3514 3ab0 4830 8306 472dcd585a6c

OBŽ raspisala Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika

BESPOVRATNE POTPORE

2021/04/06

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za klastere i druge oblike udruživanja poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini.

NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora ima za cilj povećanje regionalne i industrijske konkurentnosti, povećanje izvoza, regionalni razvoj poduzetništva i dinamični rast regije, a dodjeljuje se osobito za:

- suradnju i druge aktivnosti postojećih klastera,

- poticanje osnivanja novih klastera i drugih oblika povezivanja poduzetnika,

- sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,

- tiskanje brošura, letaka i slično.

Potpora iznosi do 100% opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 20.000,00 kuna.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

- najam i zakup prostora,

- kotizacije,

- izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda,

- putni troškovi i troškovi smještaja,

- ostali troškovi provedbe programa, projekta i aktivnosti.

Potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu turizmu ne odobravaju se prema ovom Javnim pozivom.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.

U postupku odobravanja potpora koje imaju obilježja potpora male vrijednosti primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Iznosi potpora odobrenih temeljem ovog Javnog poziva ne mogu prelaziti iznose utvrđene za potpore male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Pravo prijave za korištenje potpore imaju klasteri i drugi oblici udruživanja poduzetnika koji imaju sjedište na području Županije.

Potpora se dodjeljuju pod sljedećim uvjetima:

- da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,

- da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,

- da je program, projekt ili aktivnost usmjerena prema gospodarskom rastu i razvoju te konkurentnosti gospodarstva Županije,

- da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u tekućoj godini.

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

Podnositelj prijave mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

- popunjen propisani obrazac prijave i popis dokumentacije,

- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,

- izjavu o povezanim osobama,

- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (prilaže se samo ukoliko postoje povezane osobe),

- izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,

- opis ulaganja

- ponude odnosno račune ukoliko je izvršeno plaćanje,

- izvode s bankovnog računa ukoliko je izvršeno plaćanje,

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju aktivnih osiguranika - radnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),

- izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave (službena kopija/primjerak ili original izvatka). U slučaju više osnivača trgovačkog društva priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva. U slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu,

- presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,

- presliku obrasca JOPPD, stranica A i B ne stariji od 30 dana i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju, JOPPD obrazac i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac. Subjekti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka trebaju dostaviti zadnje dostupno rješenje Porezne uprave o oporezivanju dohotka,

- presliku IBAN-a podnositelja prijave,

- druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva.

NAČIN, MJESTO i ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrazac prijave s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo

putem Pisarnice, Županijska 4, 31 000 Osijek

uz naznaku:

"Za dodjelu potpora za klastere i drugim oblicima udruživanja

 poduzetnika Osječko-baranjske

županije u 2021. godini"

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona 031/221-881.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

OSTALE INFORMACIJE

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poduzetništvu, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

U postupku odlučivanja o odobravanju potpore nadležno tijelo ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom te Programom poticanja poduzetništva, a osobito koliko pridonosi:

- očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,

- povećanju broja subjekata malog gospodarstva,

- osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,

- razvoju poduzetničkih potpornih institucija,

- povećanju konkurentnosti subjekata malog gospodarstva,

- lakšem prodoru na inozemna tržišta,

- povećanju domaćih i stranih ulaganja,

- promjeni strukture djelatnosti u korist proizvodnje,

- jačanju izvozne orijentacije i supstituciji uvoza,

- razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.

Županija će s korisnikom potpore zaključiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Nadzor nad odobrenim potporama provodi županijsko upravno tijelo nadležno za poslove gospodarstva.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u proračun Županije.

Priloženi dokumenti:

Javni poziv
Obrazac prijave - potpora klasterima i drugim oblicima udruživanja
Popis dokumentacije - potpora klasterima i drugim oblicima udruživanja
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o povezanim osobama
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja