News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2021/04/06

OBŽ raspisala Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

66f00c05 bfc1 44cc 8ac8 f50ac7e12fd5
66f00c05 bfc1 44cc 8ac8 f50ac7e12fd5

OBŽ raspisala Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda

BESPOVRATNE POTPORE

2021/04/06

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini.

NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

 • razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
 • razvoj prototipova i novih proizvoda,
 • zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
 • komercijalizaciju inovacija,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova ulaganja.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • istraživanja i razvoja novih tehnologija,
 • razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih procesa,
 • ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga,
 • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom,
 • ulaganja u probnu proizvodnju,
 • stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
 • istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu ne odobravaju se prema ovom Javnim pozivom.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.

U postupku odobravanja potpora koje imaju obilježja potpora male vrijednosti primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Iznosi potpora odobrenih temeljem ovog Javnog poziva ne mogu prelaziti iznose utvrđene za potpore male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije i udruge inovatora koje imaju sjedište na području Županije.

Pravo prijave za korištenje potpore mogu ostvariti i inovatori s prebivalištem na području Županije putem navedenih institucija iz stavka 1. ove točke.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

Poduzetničke potporne institucije, u smislu ovog Javnog poziva su poduzetnički centri i inkubatori, razvojne agencije i drugi oblici poduzetničkih potpornih institucija utvrđeni Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture i evidentirani u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture i imaju sjedište na području Županije.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije,
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na povećanje konkurentnosti i razvoj gospodarstva temeljenog na ulaganjima u nova znanja, inovacije i nove proizvode,
 • da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do dana podnošenja prijave u tekućoj godini.

Pored uvjeta iz prethodnog stavka moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

 1. za subjekte malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije:

1.1.      da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,

 • da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u

             prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku;

 1. za udruge inovatora:

2.1.      da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,

2.2.      da podnositelj prijave ima najmanje 20 članova;

 1. za inovatore - fizičke osobe:

3.1.     da podnositelj prijave ima prethodno pozitivno mišljenje institucije poduzetničke podrške ili    

           udruge inovatora.

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

Podnositelj prijave mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen propisani obrazac prijave i popis dokumentacije,
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 • izjavu o povezanim osobama,
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (prilaže se samo ukoliko postoje povezane osobe),
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • opis izvršenog ulaganja,
 • privola (za inovatore - fizičke osobe)
 • račune za izvršeno ulaganje (uz račune za proizvode/usluge iz inozemstva obavezno je priložiti i kratak opis na hrvatskom jeziku),
 • izvode s bankovnog računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju aktivnih osiguranika - radnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 • dokaz o ispunjenju uvjeta iz točke 3. podtočke 2.1. i 2.2. ovog Javnog poziva za udruge inovatora,
 • dokaz o ispunjenju uvjeta iz točke 3. podtočke 3.1. ovog Javnog poziva za inovatore - fizičke osobe,
 • izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave (službena kopija/primjerak ili original izvatka). U slučaju više osnivača trgovačkog društva priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva. U slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu,
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
 • presliku obrasca JOPPD, stranica A i B ne stariji od 30 dana i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju, JOPPD obrazac i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac. Subjekti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka trebaju dostaviti zadnje dostupno rješenje Porezne uprave o oporezivanju dohotka,
 • presliku IBAN-a podnositelja prijave,
 • druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva.

NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrazac prijave s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo

putem Pisarnice, Županijska 4, 31 000 Osijek

uz naznaku:

"Za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na

području Osječko-baranjske

županije u 2021. godini"

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona 031/221-881.

OSTALE INFORMACIJE

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poduzetništvu, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

U postupku odlučivanja o odobravanju potpore nadležno tijelo ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom te Programom poticanja poduzetništva, a osobito koliko pridonosi:

 • očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
 • povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
 • osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
 • razvoju poduzetničkih potpornih institucija,
 • povećanju konkurentnosti subjekata malog gospodarstva,
 • lakšem prodoru na inozemna tržišta,
 • povećanju domaćih i stranih ulaganja,
 • promjeni strukture djelatnosti u korist proizvodnje,
 • jačanju izvozne orijentacije i supstituciji uvoza,
 • razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.

Županija će s korisnikom potpore zaključiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Nadzor nad odobrenim potporama provodi županijsko upravno tijelo nadležno za poslove gospodarstva.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u proračun Županije.

Izvor: obz.hr

Priloženi dokumenti:

Javni poziv
Obrazac prijave - potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda
Popis dokumentacije - potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o povezanim osobama
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Privola - inovatori fizičke osobe