News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2021/03/01

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. za poduzetnike iz IT sektora – POT-OS-2021-IT

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

B99ce001 8486 4cd5 a9c7 b53bd3c7caa8
B99ce001 8486 4cd5 a9c7 b53bd3c7caa8

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. za poduzetnike iz IT sektora – POT-OS-2021-IT

BESPOVRATNE POTPORE

2021/03/01

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 1. Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
 3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR (Europska uredba o zaštiti osobnih podataka)
 4. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
 5. Potpore za izlaganje na sajmovima te posjete sajmovima i konferencijama kao posjetitelj
 6. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
 7. Potpore za digitalizaciju poslovanja

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352/1).

KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora mogu biti mikro, mali i srednji poduzentici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Na ovaj Javni poziv prijave mogu podnijeti poduzetnici čija glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.-NKD 2007. registrirani za:

26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata

26.12. Proizvodnja punih elektroničkih ploča

26.20 Proizvodnja računala i periferne opreme

26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme

58.21 Izdavanje računalnih igara

58.29 Izdavanje ostalog softvera

62.01 Računalno programiranje

62.02 Savjetovanje u vezi s računalima

62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom

62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

UVJETI ZA DODJELU POTPORA

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro, mala i srednja poduzeća, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti:

 • koji imaju sjedište na području grada Osijeka, a obrti i samostalne djelatnosti i sjedište i prebivalište na području grada Osijeka
 • koji su ulaganje izvršili na području grada Osijeka
 • koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
 • koji imaju najmanje jednog zaposlenog
 • koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji na dan provjere stanja duga nemaju evidentiran dug prema Gradu Osijeku o kojima službenu evidenciju vodi Grad Osijek, Podnositelji prijave nisu dužni priložiti evidenciju o dugu te će nadležni Upravni odjel provjeriti stanje duga
 • koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv troškak. Priznaju se troškovi nastali od 4.6.2019. do dana zatvaranja ovog Javnog poziva.

Prijava istog troška u različitim mjerama nije prihvatljiva. Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenim za provedbu pojedine mjere definiranim u tekstu Javnog poziva. Tekst Javnog poziva prilog je ovom članku zajedno sa prijavnom dokumentacijom.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 1.500,000,00 kn. 

Po ovom Javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti na više mjera i ostvariti pravo na maksimalan iznos potpore ne veći od 45.000,00 kn.

Javni poziv biti će otvoren od 1. do 31. ožujka 2021. godine. Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. 

Priloženi dokumenti:

Javni poziv
Prijavni obrazac za dodjelu potpore POT-OS-2021-IT
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o povezanim osobama
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Skupna izjava
Izjava vlasnika obrta/samostalne djelatnosti