Public procurement

Javna nabava

Sve transparentno

Arhiva

Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa
Plan Javne nabave 2017
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova